Remise de médailles de mérite

Den 10. Juli 2020 huet de Schäfferot, am Kader vun enger Gemengerotssitzung, zwee Leit vum Personal déi säit 25 Joer am Déngscht vun der Schëfflenger Gemeng sti geéiert. De Buergermeeschter Paul Weimerskirch, ënnerstëtzt vu senge Schäffen Albert Kalmes, Marc Spautz a Carlo Lecuit, sou wéi all Conseilleren aus dem Gemengerot, huet da

Madame Henriques De Almeida Maria Luisa
femme de charge au service nettoyage säit 15.05.1995 (Centre sportif – piscine) eng Médaille en vermeil – Couronne de chêne

an dem

Monsieur Palluce Alain
maître-nageur säit 15.05.1995 (piscine de l’école Lydie Schmit) eng
Médaille  en vermeil – Ordre de mérite

 

an der Schëfflenger Gemeng, am Sall Grand Duc Jean, iwwerreecht.