Virowend vum Nationalfeierdag 2020

Duerch déi bekannten Ëmstänn, huet eist traditionellt SCHEFFLENGER FEST am Virfeld vu Nationalfeierdag leider missen ofgesot ginn a war duerch eng akademesch Sitzung am “Centre Sportif” ersat ginn.

An der Annexe fann Dir de Link (Video), Ried vum Buergermeeschter Paul Weimerskirch, d’Rieden vum Enesa Agovic (Präsidentin vum Jugendhaus asbl), José Santos a Gianluca di Bernardo (Schüler) an eng Fotoreportage fir des kleng Feier nach eng Kéier kënne Revue passéieren ze loossen.

 

 

Ried Buergermeeschter Paul Weimerskirch

Ried Enesa Agovic

Ried José Santos

Ried Gianluca Di Bernardo

Programm

(Kuerzfaassung Video)