Usprooch vum Buergermeeschter

Léiw Schëfflenger Leit,

Hei kenn Dir dem Buergermeeschter seng Ried déi hien am Virfeld vun eisem Nationalfeierdag um Radio Gutt Laun opgeholl huet nolauschteren