Rapport vun den Aktivitéiten 2017 CIGL Schifflange

Wei och all Joers publizéieren mir hei de Rapport vun den Aktivitéiten 2017 vum CIGL Schëffleng.

rapport d’activité 2017

Fir méi Informatiounen ronderëm den Schëfflenger CIGL gitt op:

https://www.ciglschifflange.lu