Gratis Faire Kaffi

De Schäfferot, op Initiativ vum Fairtrade Grupp Schëffleng, invitéiert all Schëfflenger Bierger op e

Gratis Faire Kaffi

Wéini?:                            Samsdes, den 5. Mee 2018 vun 8.30 bis 10.30 Auer am Kader vun der Schëfflenger Braderie

Wou?:                             Op der Fräiheetsplaz virun der Gemeng

Waat gett gebueden?: Kenneléieren vun der Diversitéit vun de Produkter vu Fairtrade

Schmaache vu Produkter aus dem Fairen Handel

Informatiounsstänn vun: Young Caritas, Lily Nature, dem Weltbuttek, dem Schëfflenger Imker an Eis Epicerie

Verkaf vu Fairtrade-Produkter

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Presentatioun vum Projet an der Charta:

Partnerschaft  mat der Stadt Marcala am Honduras

an der Kaffi-Cooperative COMSA

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Le collège des bourgmestre et échevins, sur initiative du Groupe Fairtrade Schifflange, invite tous les habitants au

Petit déjeuner Fairtrade gratuit

 

Quand?:                  Samedi, le 5 mai 2018 de 8.30 – 10.30 heures

                                 dans le cadre de la braderie

Où?:                        Place de la Liberté devant l’Hôtel de Ville

Au Programme:    Faire connaissance du système Fairtrade

                                 Dégustation de produits issus du commerce équitable

                                 Stands d’informations de: Young Caritas, Lily Nature,  du « Weltbuttek  »,  du apiculteur de Schifflange et de « Eis Epicerie »

                                 Vente de produits Fairtrade