75. Joresdag vum Generalstreik vun 1942

Zesumme mat de lokale Resistenz- a Krichsafferorganisatioune vu Schëffleng an der Personaldelegatioun vum Site Esch-Schëffleng vun Arcelor Mittal

organiséiert d’Gemengeverwaltung en  Donneschden, den 31. August 2017 eng Gedenkzeremonie bei Geleeënheet

vum 75. Joresdag vum Generalstreik vun 1942

a bied all lokal Veräiner un dësen offizielle Feierlechkeeten deelzehuelen.

De Schäfferot seet Iech villmools Merci fir Är Participatioun.

Roland Schreiner            Paul Weimerskirch          Carlo Feiereisen

                                                                                                              Buergermeeschter           Schäffen                         Schäffen

_____________________________________________________________________________________________________________

Programm:

17.50 Auer:

Rendez-Vous beim Monument op der Fräiheetsplaz virun der Gemeng.

18.00 Auer:

Allgemeng Gedenkminutt beim Erschale vun de Sireenen. Néierleeë vu Blummen beim Monument.

N.B.: Zesumme mat der Gemeng an de Resistenz- a Krichsafferorganisatioune leet de Syndicat d’Initiative am Numm vun alle Schëfflenger Veräiner eng Gerbe néier, soudatt, ausser den direkt betraffene Veräiner, keng aner Gesellschaft an hirem eegenen Numm brauch Blummen néierzeleeën.

Duerno:

Empfang vum Schäfferot an der Salle Grand-Duc Jean.