14.06.2024

Assermentation de Madame Jennifer Popescu

FR

En date du 14 juin 2024, Madame Jennifer Popescu a prêté serment en tant que fonctionnaire communale aux mains du bourgmestre Paul Weimerskirch et ceci en présence des membres du collège échevinal et du conseil communal, ainsi que de la secrétaire communal et du chef de personnel.

Le bourgmestre a félicité Madame Popsecu pour sa nomination et lui a souhaité beaucoup de succès et de satisfaction dans l’exercice de ses nouvelles tâches au sein du Service des citoyens et de la communication.

LU

De 14. Juni 2024 ass d’Madamm Jennifer Popescu vum Buergermeeschter Paul Weimerskirch als Gemengebeamtin a Präsenz vun de Membere vum Schäffen- a Gemengerot, souwéi der Gemengesekretärin an dem Responsabel vun den Ressources Human, vereedegt ginn. 

De Buergermeeschter huet der Madamm Popsecu zu hirer Ernennung gratuléiert an hir vill Erfolleg a Freed bei der Ausféierung vun hirer neier Roll am Service des citoyens et de la communication gewënscht.