Nei Uniforme fir eis Damme fir d’Receptiounen

LU

Eis Dammen, déi reegelméisseg de Patt bei diversen Okkasioune fir d’Gemeng Schëffleng assuréieren, kruten den 21. Oktober 2022 a Presenz vum Schäfferot hir nei Uniformen.

 

FR

Le 21 octobre 2022, nos dames qui assurent régulièrement le service lors des réceptions de la Commune de Schifflange ont reçu leur nouvel uniforme en présence du Collège échevinal.