Budgetsried 2021 vum Buergermeeschter

Hei kënnt Dir dem Buergermeeschter Paul Weimerskirch seng Ried vum 11. Dezember 2020 am Kader vun de Budgetsdisskussioune fir 2021 noliesen:

Präsentatioun Budgetsprojet 2021

Den 18. Dezember gouf dësen an der leschter Gemengerotssëtzung vum Joer 2020 approuvéiert.

All d’Interventioune fannt Dir hei!