Neijoersgléckwënsch vum Buergermeeschter

LU
De Buergermeeschter Paul Weimerskirch bléckt zréck op d’Joer 2022 a wënscht de Biergerinnen a Bierger  alles Guddes, Gléck a Gesondheet fir 2023.

FR
Le bourgmestre Paul Weimerskirch revient sur l’année 2022 et souhaite aux citoyennes et citoyens tout le bonheur, la joie et une bonne santé pour 2023 (vidéo en LU).

Hei kënnt Dir d’Ried vum Här Buergermeeschter per Video vun der AMCIS ukucken