Monthly Archives: juin 2020

Club Haus beim Kiosk – fräi Plazen bei den Aktivitéiten

Un all eis Senioren: D’Club Haus beim Kiosk bitt am Summer nees eng Rei Aktivitéiten un fir déi nach Plaze fräi sinn. Dir fannt all d’Informatiounen an hirem neien Informatiounsblat:

Informatiounsblat_Juli_2020

Den «Eichenprozessions- spinner» ass erëm ënnerwee !

Den « Eichenprozessionsspinner » ka fir gesondheetlech Problemer bei Mënsch an Déier suergen, dofir opgepasst!

Prinzipiell kann den « Eichenprozessionsspinner » iwwerall do virkomme wou Eeche stinn. Passt also speziell bei denen Bëem op! Et sinn och Vullenhaisercher opgehaange ginn, d’Villercher sinn nämlech déi natierlech Feinde vun de Raupen. Laanscht d’Vëlospiste Richtung Näerzeng sinn d’Näschter vun de Raupen ewech gemaach ginn. Op weider Platzen, déi der Gemeng bekannt sinn, ginn d’Näschter wechgeholl oder si ginn esou gutt wéi méiglech gekennzeechent.

copyright photo: emwelt.lu

Wanderung durch den Wald

Samstag, 4. Juli, 9.00-11.30 Uhr
Treffpunkt: Parkplatz Friedhof, montée du Cimetière, Schifflingen
Der Förster nimmt uns mit auf eine Wanderung durch den Wald und gibt uns Erklärungen über dessen Zustand.

Anmelden bis: 03.07.2020

Organisation: Umweltkommission Schifflingen (www.schifflange.lu)
Kontakt: Marc Bimmermann, 54 50 61 330,

 

Virowend vum Nationalfeierdag 2020

Duerch déi bekannten Ëmstänn, huet eist traditionellt SCHEFFLENGER FEST am Virfeld vu Nationalfeierdag leider missen ofgesot ginn a war duerch eng akademesch Sitzung am “Centre Sportif” ersat ginn.

An der Annexe fann Dir de Link (Video), Ried vum Buergermeeschter Paul Weimerskirch, d’Rieden vum Enesa Agovic (Präsidentin vum Jugendhaus asbl), José Santos a Gianluca di Bernardo (Schüler) an eng Fotoreportage fir des kleng Feier nach eng Kéier kënne Revue passéieren ze loossen.

 

 

Ried Buergermeeschter Paul Weimerskirch

Ried Enesa Agovic

Ried José Santos

Ried Gianluca Di Bernardo

 

Programm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usprooch vum Buergermeeschter

Léiw Schëfflenger Leit,

Hei kenn Dir dem Buergermeeschter seng Ried déi hien am Virfeld vun eisem Nationalfeierdag um Radio Gutt Laun opgeholl huet nolauschteren

 

 

 

 

Informations / Informationen Déconfinement phase 4

Le collège échevinal souhaite informer la population de Schifflange sur les nouvelles mesures de déconfinement, qui nous ont été communiquées par circulaire ministérielle.

Der Schöffenrat möchte die Bevölkerung über die neuen Massnahmen informieren, die uns vom Innenministerium über ein Rundschreiben mitgeteilt wurden.

Depl Schifflange-F

Depl Schifflange-D

Vakanzenaktivitéite vum Jugendhaus fir d’Jugend vun 12-17 Joer

Vum Juni bis September fannen d’Vakanzenaktivitéite vum Jugendhaus wéi ugekënnegt statt. D’Broschür mat den Aktivitéite fann dir hei:

Opgepasst: D’Informatiounsversammlung ass op de 26.06.2020 um 19.00 Auer am Jugendhaus verluecht!

All Umeldungen a weider Informatioune kritt dir am Schëfflenger Jugendhaus oder via Email:

 

Matdeelung un d’Bierger!

 

De 15. Juli 2020 geet d’Schëfflenger Schwëmm nees op!

 

La piscine sera de nouveau ouverte au public à partir du 15 juillet 2020!

 

Das Schwimmbad ist ab dem 15. Juli 2020 wieder geöffnet!

SICONA kids: Naturerlebnisse zum Nachmachen

Online-Angebote von SICONA für Kinder und Jugendliche

Info Naturerlebnisse Kids